ارزیابی رضایت مشتریان

IMS

1403/4/2شاخص ارزیابی میزان اهمیت از نظر شما
(A)
میزان رضایت از محصول شرکت رام پلاست
(B)
میزان رضایت از محصول شرکت : (B) امتیاز هر شاخص
A * B
نحوه پاسخگویی واحد فروش
نحوه پاسخگویی واحد انبار
سطح ظاهری
خوانا و صحیح بودن مارکینگ
طول عمر لوله
بسته بندی
حمل و نقل
تحویل به موقع
قیمت
تبلیغات
خوشنامی
**

** ذکر شاخص ارزیابی خاصی که مد نظر مشتری می باشد .-----------------------------------------------------------------------------------------

بررسی و نظر نماینده مدیریت :